Introduksjon

I henhold til Åpenhetsloven er det utført aktsomhetsvurderinger for både egen virksomhet og leverandørkjeden til Automobil Holding AS og Mobile AS med datterselskaper.

Vår egen virksomhet

Arbeidstakeres rettigheter

I alle ledd av vår virksomhet er det innarbeidet at ansatte har full organisasjonsfrihet, og vi har i mange år hatt flere fagorganiserte ansatte.

Vi skal til enhver tid følge lover og retningslinjer for arbeidsmiljø og HMS, og være proaktive i arbeidet for at alle har en trygg arbeidsplass.

Siden en stor del av vår virksomhet er drift av bilverksteder, har vi identifisert flere potensielle risikofaktorer. Disse er kategorisert og jobbes med systematisk. Det viktigste for selskapet med arbeidet rundt dette er å ivareta sikkerheten til alle våre ansatte.

Vi har et mål om å være en arbeidsgiver som jobber aktivt mot diskriminering og for mangfold og inkludering.

Ivaretagelse av menneskerettigheter

Selskapet respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og FNs bærekraftsmål.

Leverandørkjeden

Kartlegging av leverandører

I arbeidet med aktsomhetsvurderinger har vi kategorisert våre leverandører etter følgende gruppering:

  • Renhold
  • Bemanning
  • Bilvask, dekkskift og dekkhotell
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Bygg og anlegg
  • Godstransport på vei
  • Øvrige


Risikoanalyse

På grunnlag av kartleggingen av leverandører har vi satt opp en risikoanalyse basert på bransje og hvorvidt selskapene ligger på godkjenningslister eller ikke hos Arbeidstilsynet eller hos Direktoratet for Byggkvalitet.

For en del virksomheter (renhold, bygg og anlegg samt godstransport på vei) har vi også en påseplikt, og har satt opp en lise over leverandører som inngår i dette.

Øvrige leverandører er videre risikovurdert i et skjema og gitt et trafikklys (grønt – gult – rødt):

  • De som er satt i grønn kategori har vi ikke gjort noen tiltak mot.
  • De som er satt i gul kategori vil motta et selvevauleringsskjema.
  • De som er satt i rød kategori skal følges opp tett framover og det vil bli laget interne rapporter på definerte tiltak og fremdrift.

De aller største leverandørene basert på omsetning er de ulike bilimportørene. Alle disse selskapene er selv underlagt åpenhetsloven, og for disse har vi basert oss på deres offentliggjorte rapporter.

Globale utfordringer

Utfordringer i bilbransjen er ofte knyttet til innsatsfaktorer som metall og elektronikk, der risikoen for brudd på menneskerettigheter kan være høy på produksjonsnivå. Når det gjelder dette viser vi til de ulike bilimportørenes aktsomhetsvurderinger.

Organisasjonen Swedwatch har på vegne av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) utarbeidet en risikovurdering for biler og andre kjøretøy. Denne utredningen viser til at kjøretøy er satt sammen av tusenvis av komponenter, hentet fra hele verden. Produksjonen av komponentene settes vanligvis ut til underleverandører som igjen kan ha tusenvis av underleverandører i sine leverandørkjeder. Vurderingen trekker frem at risiko forbundet med brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er mest fremtredende i produksjon av komponenter og utvinning av råvarer som metaller og gummi.

Tiltak og oppfølging

Arbeidet med kartlegging, risikovurderinger og tiltak fortsetter gjennom hele året, og dialog med leverandører loggføres fortløpende. Tiltak er satt opp skjematisk og følges opp av konsernadministrasjonen i Mobile AS.

Det er foreløpig ikke tatt avgjørelser om å avslutte noen leverandørsamarbeid, men det er et mål å få flere skriftlige leverandøravtaler.

Foruten avtalene som er inngått med hver enkelt bilimportør om leveranser av bil, reservedeler etc. har selskapet etablert sentrale innkjøpsavtaler for blant annet kjøp av arbeidsklær, avfallshåndtering, batteri, bilklargjøringsprodukter, bilglass, bilrekvisita, dekk, felger, IT-utstyr, olje, reservedeler, transporttjenester, verkstedmateriell og verkstedutstyr. Samtlige datterselskap er forpliktet til å forholde seg til og å gjøre innkjøp via disse avtaleleverandørene. 

Det kontrolleres internt at konsernavtaler overholdes, og det korrigeres umiddelbart dersom det en sjelden gang har vært avvik i innkjøp.

Forankring

Selskapet har i mange år hatt skriftlige rutiner som omfatter både arbeidsmiljø og forretningsadferd generelt. I forbindelse med pågående ISO-sertifisering er mange av disse revidert og det vil i løpet av 2024 blir internt publisert reviderte retningslinjer/rutiner for mange områder, deriblant etiske retningslinjer og prosessbeskrivelser på avdelingsnivå.

Styret i Automobil Holding AS tar arbeidet med å forebygge og redusere negativ påvirkning på menneskerettigheter og miljø svært alvorlig.

Kommunikasjon

Spørsmål om redegjørelsen og selskapets tilnærming til menneskerettigheter kan rettes til: varsel@mobile.no

Merk helst emnefeltet med «Åpenhetsloven».
Vi forplikter oss til å svare alle henvendelser skriftlig.